ACTivate Your Life

Improvement Cymru for Public Health Wales is offering everyone in Wales over the age of 16 free access to an online self-help video course designed to help them understand their feelings and enable them to take greater control of their actions so that day-to-day life becomes less distressing and more enjoyable. The four-part ‘ACTivate Your Life’ course has been designed by a clinical psychologist to share practical and effective ways of dealing with thoughts and feelings that might be causing distress. The online videos teach techniques and strategies that can help people take more control and to live life with more confidence and a greater sense of purpose.

Mae Gwelliant Cymru, ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cynnig mynediad am ddim i bawb yng Nghymru sydd dros 16 oed at gwrs fideo hunangymorth ar-lein a ddyluniwyd i’w helpu i ddeall eu teimladau a’u galluogi i gymryd mwy o reolaeth dros eu gweithredoedd fel bod bywyd bob dydd yn dod yn llai trallodus ac yn fwy pleserus. Dyluniwyd y cwrs pedair rhan ‘Bywyd Actif’ gan seicolegydd clinigol i rannu ffyrdd ymarferol ac effeithiol o ddelio â meddyliau a theimladau a allai fod yn achosi trallod. Mae’r fideos ar-lein yn dysgu technegau a strategaethau a all helpu pobl i gymryd mwy o reolaeth, i fyw gyda mwy o hyder, a chydag ymdeimlad gwell o bwrpas.

For more information, please click here.